Наказ Мінекономрозвитку № 680 "Про затвердження примірної тендерної документації"

Мінекономіки 20.05.2016
наказ МЕРТУ тендерна документація
версія
для друку
Наказ МЕРТУ № 680 від 13.04.2016 року

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

13.04.2016 № 680

Про затвердження примірної тендерної документації

Відповідно до абзацу другого пункту 11 частини першої статті 8 Закону України "Про публічні закупівлі" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Примірну тендерну документацію для процедур закупівель - відкриті торги та конкурентний діалог, що додаються.

2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Виконувач обов'язків Міністра

М.Є. Нефьодов


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
13.04.2016 № 680

ПРИМІРНА ТЕНДЕРНА ДОКУМЕНТАЦІЯ 
для процедури закупівлі - відкриті торги

Ця Примірна тендерна документація формується та подається в електронному вигляді відповідно до вимог Закону України "Про електронні документи та електронний документообіг".

Примірна тендерна документація містить:

обов'язкову інформацію, визначену статтею 22 Закону України "Про публічні закупівлі" (далі - Закон), яка оформлюється у вигляді таблиці, що складається з трьох граф та подається замовником окремим файлом. У графі "1" зазначається нумерація, у графі "2" - перелік складових тендерної документації, у графі "3" - вимоги щодо їх заповнення відповідно до Закону;

інформацію, що формується замовником шляхом заповнення окремих полів електронних форм електронної системи закупівель;

додатки, що завантажуються до електронної системи закупівель окремими файлами.

Зміст кожного розділу Примірної тендерної документації визначається замовником.

ПОРЯДОК 
заповнення тендерної документації

Загальні положення

1

2

3

1

Терміни, які вживаються в тендерній документації

тендерну документацію розроблено відповідно до вимог Закону. Терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі

2

Інформація про замовника торгів


2.1

повне найменування

зазначається замовником

2.2

місцезнаходження

зазначається адреса замовника

2.3

посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками

зазначаються замовником прізвище, ім'я, по батькові, посада, адреса, номер телефону, електронна адреса однієї чи кількох посадових осіб замовника, уповноважених здійснювати зв'язок з учасниками

3

Процедура закупівлі

відкриті торги

4

Інформація про предмет закупівлі


4.1

назва предмета закупівлі

визначається замовником у порядку, установленому Уповноваженим органом

4.2

опис окремої частини (частин) предмета закупівлі (лота), щодо якої можуть бути подані тендерні пропозиції

визначення окремих частин предмета закупівлі (лоти) із зазначенням вимог до них згідно з нормами Закону;
у разі визначення замовником частин предмета закупівлі (лотів) зазначається найменування кожної частини предмета закупівлі (лота) відповідно до пункту 37 частини першої статті 1 Закону

4.3

місце, кількість, обсяг поставки товарів (надання послуг, виконання робіт)

зазначається замовником

4.4

строк поставки товарів (надання послуг, виконання робіт)

зазначається замовником

5

Недискримінація учасників

вітчизняні та іноземні учасники всіх форм власності та організаційно-правових форм беруть участь у процедурах закупівель на рівних умовах

6

Інформація про валюту, у якій повинно бути розраховано та зазначено ціну тендерної пропозиції

валютою тендерної пропозиції є гривня;
у разі якщо учасником процедури закупівлі є нерезидент, замовник має право встановити, що такий учасник може зазначити ціну тендерної пропозиції у ________ (зазначається валюта);
при розкритті тендерних пропозицій ціна такої тендерної пропозиції перераховується у гривні за офіційним курсом до ________ (зазначається валюта), установленим Національним банком України на дату розкриття тендерних пропозицій

7

Інформація про мову (мови), якою (якими) повинно бути складено тендерні пропозиції

зазначається замовником

Порядок унесення змін та надання роз'яснень до тендерної документації

1

Процедура надання роз'яснень щодо тендерної документації

фізична/юридична особа має право не пізніше ніж за десять днів до закінчення строку подання тендерних пропозицій звернутися через електронну систему закупівель до замовника за роз'ясненнями щодо тендерної документації. Усі звернення за роз'ясненнями автоматично оприлюднюються в електронній системі закупівель без ідентифікації особи, яка звернулася до замовника. Замовник повинен протягом трьох робочих днів з дня їх оприлюднення надати роз'яснення на звернення та оприлюднити його на веб-порталі Уповноваженого органу відповідно до статті 10 Закону;
у разі несвоєчасного надання або ненадання замовником роз'яснень щодо змісту тендерної документації строк подання тендерних пропозицій автоматично продовжується електронною системою не менше як на сім днів

2

Унесення змін до тендерної документації

замовник має право з власної ініціативи чи за результатами звернень або на підставі рішення органу оскарження внести зміни до тендерної документації. У разі внесення змін до тендерної документації строк для подання тендерних пропозицій продовжується в електронній системі закупівель таким чином, щоб з моменту внесення змін до тендерної документації до закінчення строку подання тендерних пропозицій залишалося не менше ніж сім днів;
зміни, що вносяться замовником до тендерної документації, розміщуються та відображаються в електронній системі закупівель у вигляді нової редакції тендерної документації додатково до початкової редакції тендерної документації. Замовник разом із змінами до тендерної документації в окремому документі оприлюднює перелік змін, що вносяться. Положення тендерної документації, до яких уносяться зміни, відображаються у вигляді закреслених даних та повинні бути доступними для перегляду після внесення змін до тендерної документації;
зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону

Інструкція з підготовки тендерної пропозиції

1

Зміст і спосіб подання тендерної пропозиції

тендерна пропозиція подається в електронному вигляді шляхом заповнення електронних форм з окремими полями, у яких зазначається інформація про ціну, інші критерії оцінки (у разі їх установлення замовником), та завантаження файлів з:
інформацією та документами, що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям;
інформацією щодо відповідності учасника вимогам, визначеним у статті 17 Закону;
інформацією про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, а також відповідну технічну специфікацію (у разі потреби (плани, креслення, малюнки чи опис предмета закупівлі));
документами, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів тендерної пропозиції; документом, що підтверджує надання учасником забезпечення тендерної пропозиції (якщо таке забезпечення передбачено оголошенням про проведення процедури закупівлі);
інформацією про субпідрядника (субпідрядників);
замовник може передбачити опис та приклади формальних (несуттєвих) помилок, допущення яких учасниками в тендерних пропозиціях не призведе до відхилення їх пропозицій;
повноваження щодо підпису документів тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі підтверджується випискою з протоколу засновників, наказом про призначення, довіреністю, дорученням або іншим документом, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на підписання документів _________ (замовником зазначається відповідний документ);
кожен учасник має право подати тільки одну тендерну пропозицію (у тому числі до визначеної в тендерній документації частини предмета закупівлі (лота))

2

Забезпечення тендерної пропозиції

у разі якщо замовник вимагає надання учасниками забезпечення тендерної пропозиції, у тендерній документації зазначається:
вид забезпечення тендерної пропозиції _________;
розмір забезпечення тендерної пропозиції: ______ (визначається замовником відповідно до частини першої статті 24 Закону);
строк дії забезпечення тендерної пропозиції: ____;
застереження щодо випадків, у разі якщо забезпечення тендерної пропозиції не повертається учаснику: _____;
у разі якщо тендерні пропозиції подаються стосовно частини предмета закупівлі (лота), розмір забезпечення тендерної пропозиції встановлюється замовником відповідно до очікуваної вартості предмета закупівлі щодо кожної його частини (лота)

3

Умови повернення чи неповернення забезпечення тендерної пропозиції

забезпечення тендерної пропозиції повертається учаснику протягом п'яти банківських днів з дня настання підстави для повернення забезпечення тендерної пропозиції в разі:
закінчення строку дії забезпечення тендерної пропозиції, зазначеного в тендерній документації;
укладення договору про закупівлю з учасником, який став переможцем тендеру;
відкликання тендерної пропозиції до закінчення строку її подання;
завершення процедури закупівлі в разі неукладення договору про закупівлю із жодним з учасників, які подали тендерні пропозиції;
забезпечення тендерної пропозиції не повертається в разі:
відкликання тендерної пропозиції учасником після закінчення строку її подання, але до того, як сплив строк, протягом якого тендерні пропозиції вважаються чинними;
непідписання учасником, який став переможцем процедури торгів, договору про закупівлю;
ненадання переможцем у строк, визначений в абзаці другому частини третьої статті 17 Закону, документів, що підтверджують відсутність підстав, передбачених статтею 17 Закону;
ненадання переможцем процедури торгів забезпечення виконання договору про закупівлю після отримання повідомлення про намір укласти договір, якщо надання такого забезпечення передбачено тендерною документацією

4

Строк, протягом якого тендерні пропозиції є дійсними

тендерні пропозиції вважаються дійсними протягом __ днів (зазначається замовником, але не менше ніж 90 днів з дати розкриття тендерних пропозицій). До закінчення цього строку замовник має право вимагати від учасників продовження строку дії тендерних пропозицій;
учасник має право:
відхилити таку вимогу, не втрачаючи при цьому наданого ним забезпечення тендерної пропозиції;
погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним тендерної пропозиції та наданого забезпечення тендерної пропозиції

5

Кваліфікаційні критерії до учасників та вимоги, установлені статтею 17 Закону

замовник установлює один або декілька кваліфікаційних критеріїв відповідно до статті 16 Закону;
замовник зазначає вимоги, установлені статтею 17 Закону, та інформацію про спосіб підтвердження відповідності учасників установленим вимогам згідно із законодавством

6

Інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

учасники процедури закупівлі повинні надати у складі тендерних пропозицій інформацію та документи, які підтверджують відповідність тендерної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, установленим замовником;
замовником зазначаються вимоги до предмета закупівлі згідно з частиною другою статті 22 Закону

7

Інформація про субпідрядника (у випадку закупівлі робіт)

у разі закупівлі робіт учасник зазначає в тендерній пропозиції повне найменування та місцезнаходження щодо кожного суб'єкта господарювання, якого учасник планує залучати як субпідрядника до виконання робіт у обсязі не менше ніж 20 відсотків від вартості договору про закупівлю

8

Унесення змін або відкликання тендерної пропозиції учасником

учасник має право внести зміни або відкликати свою тендерну пропозицію до закінчення строку її подання без втрати свого забезпечення тендерної пропозиції. Такі зміни або заява про відкликання тендерної пропозиції враховуються в разі, якщо їх отримано електронною системою закупівель до закінчення строку подання тендерних пропозицій

Подання та розкриття тендерної пропозиції

1

Кінцевий строк подання тендерної пропозиції

кінцевий строк подання тендерних пропозицій ________;
отримана тендерна пропозиція автоматично вноситься до реєстру;
електронна система закупівель автоматично формує та надсилає повідомлення учаснику про отримання його пропозиції із зазначенням дати та часу;
тендерні пропозиції, отримані електронною системою закупівель після закінчення строку подання, не приймаються та автоматично повертаються учасникам, які їх подали

2

Дата та час розкриття тендерної пропозиції

дата і час розкриття тендерних пропозицій визначаються електронною системою закупівель автоматично та зазначаються в оголошенні про проведення процедури відкритих торгів

Оцінка тендерної пропозиції

1

Перелік критеріїв та методика оцінки тендерної пропозиції із зазначенням питомої ваги критерію

замовником визначаються критерії та методика оцінки відповідно до частини першої статті 28 Закону;
оцінка тендерних пропозицій проводиться електронною системою закупівель автоматично на основі критеріїв і методики оцінки, зазначених замовником у тендерній документації та шляхом застосування електронного аукціону;
у разі якщо єдиним критерієм оцінки тендерних пропозицій є ціна, то замовник зазначає інформацію про включення/невключення до ціни податку на додану вартість (ПДВ);
у разі якщо для визначення найбільш економічно вигідної тендерної пропозиції крім ціни застосовуються інші критерії оцінки, у тендерній документації визначається їх вартісний еквівалент або питома вага цих критеріїв у загальній оцінці тендерних пропозицій. Питома вага цінового критерію не може бути нижчою ніж 70 відсотків;
тендерна пропозиція, подана учасником, оцінюється замовником за приведеною ціною, яка розраховується автоматично системою електронних закупівель на момент подання пропозиції учасником за математичною формулою
PP = P / (1 + (F1 + F2 + ... + Fn) / PV), де:
PP - приведена ціна;
P - ціна;
F1 ... Fn - питома вага інших критеріїв оцінки, запропонованих учасником;
PV - питома вага критерію "ціна"

2

Інша інформація

замовник у тендерній документації може зазначити іншу інформацію відповідно до вимог законодавства, яку вважає за необхідне включити

3

Відхилення тендерних пропозицій

тендерна пропозиція відхиляється замовником у разі якщо:
учасник:
- не відповідає кваліфікаційним критеріям, установленим статтею 16 Закону;
- не надав забезпечення тендерної пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалося замовником;
переможець:
- відмовився від підписання договору про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації або укладення договору про закупівлю;
- не надав документи, що підтверджують відсутність підстав, передбачених статтею 17 Закону;
- наявні підстави, зазначені у статті 17 і частині сьомій статті 28 Закону;
- тендерна пропозиція не відповідає умовам тендерної документації;
інформація про відхилення тендерної пропозиції протягом одного дня з дня прийняття рішення оприлюднюється в електронній системі закупівель та автоматично надсилається учаснику/переможцю, тендерна пропозиція якого відхилена через електронну систему закупівель

Результати торгів та укладання договору про закупівлю

1

Відміна замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися

замовник відміняє торги в разі:
відсутності подальшої потреби в закупівлі товарів, робіт і послуг;
неможливості усунення порушень, що виникли через виявлені порушення законодавства з питань публічних закупівель;
порушення порядку оприлюднення оголошення про проведення процедури закупівлі та повідомлення про намір укласти договір, передбачених Законом;
подання для участі в них менше двох тендерних пропозицій, а в разі здійснення закупівлі за рамковими угодами з кількома учасниками - менше трьох пропозицій;
допущення до оцінки менше двох тендерних пропозицій, а в разі здійснення закупівлі за рамковими угодами з кількома учасниками - менше трьох пропозицій;
відхилення всіх тендерних пропозицій згідно із Законом;
про відміну процедури закупівлі за такими підставами має бути чітко визначено в тендерній документації;
торги може бути відмінено частково (за лотом);
замовник має право визнати торги такими, що не відбулися, у разі:
якщо ціна найбільш економічно вигідної тендерної пропозиції перевищує суму, передбачену замовником на фінансування закупівлі;
якщо здійснення закупівлі стало неможливим унаслідок непереборної сили;
скорочення видатків на здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг;
замовник має право визнати торги такими, що не відбулися частково (за лотом);
повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що не відбулися, оприлюднюється в електронній системі закупівель замовником протягом одного дня з дня прийняття замовником відповідного рішення та автоматично надсилається усім учасникам електронною системою закупівель

2

Строк укладання договору

замовник укладає договір про закупівлю з учасником, якого визнано переможцем торгів, протягом строку дії його пропозиції не пізніше ніж через двадцять днів з дня прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації та пропозиції учасника-переможця;
з метою забезпечення права на оскарження рішень замовника договір про закупівлю не може бути укладено раніше ніж через десять днів з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про намір укласти договір про закупівлю

3

Проект договору про закупівлю

проект договору складається замовником з урахуванням особливостей предмету закупівлі;
разом з тендерною документацією замовником в окремому файлі подається проект договору про закупівлю з обов'язковим зазначенням змін його умов

4

Істотні умови, що обов'язково включаються до договору про закупівлю

зазначається замовником відповідно до вимог статей 36 і 37 Закону

5

Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю

у разі відмови переможця торгів від підписання договору про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації замовник відхиляє тендерну пропозицію цього учасника та визначає переможця серед тих учасників, строк дії тендерної пропозиції яких ще не минув

6

Забезпечення виконання договору про закупівлю

замовник має право вимагати від учасника-переможця внесення ним не пізніше дати укладення договору про закупівлю забезпечення виконання такого договору, якщо внесення такого забезпечення передбачено тендерною документацією;
розмір забезпечення виконання договору про закупівлю не може перевищувати 5 відсотків вартості договору;
замовник повертає забезпечення виконання договору про закупівлю після виконання учасником-переможцем договору, у разі визнання судом результатів процедури закупівлі або договору про закупівлю недійсними та у випадках, передбачених статтею 37 Закону, а також згідно з умовами, зазначеними в договорі, але не пізніше ніж протягом п'яти банківських днів з дня настання зазначених обставин

Директор департаменту
регулювання
державних закупівельО.Є. СтародубцевЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
13.04.2016 № 680

ПРИМІРНА ТЕНДЕРНА ДОКУМЕНТАЦІЯ 
для процедури закупівлі - конкурентний діалог

Ця Примірна тендерна документація формується та подається в електронному вигляді відповідно до вимог Закону України "Про електронні документи та електронний документообіг".

Примірна тендерна документація містить:

обов'язкову інформацію, визначену статтею 22 Закону України "Про публічні закупівлі" (далі - Закон), яка оформлюється у вигляді таблиці, що складається з трьох граф та подається замовником окремим файлом. У графі "1" зазначається нумерація, у графі "2" - перелік складових тендерної документації, у графі "3" - вимоги щодо їх заповнення відповідно до Закону;

інформацію, що формується замовником шляхом заповнення окремих полів електронних форм електронної системи закупівель;

додатки, що завантажуються до електронної системи закупівель окремими файлами.

Зміст кожного розділу Примірної тендерної документації визначається замовником.

ПОРЯДОК 
заповнення тендерної документації

Загальні положення

1

2

3

1

Терміни, які вживаються в тендерній документації

тендерну документацію розроблено відповідно до вимог Закону. Терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі

2

Інформація про замовника торгів


2.1

повне найменування

зазначається замовником

2.2

місцезнаходження

зазначається адреса замовника

2.3

посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками

зазначаються замовником прізвище, ім'я, по батькові, посада, адреса, номер телефону, електронна адреса однієї чи кількох посадових осіб замовника, уповноважених здійснювати зв'язок з учасниками

3

Процедура закупівлі

конкурентний діалог

4

Інформація про предмет закупівлі


4.1

назва предмета закупівлі

визначається замовником у порядку, установленому Уповноваженим органом

4.2

опис окремої частини (частин) предмета закупівлі (лота), щодо якої можуть бути подані тендерні пропозиції

визначення окремих частин предмета закупівлі (лоти) із зазначенням вимог до них згідно з нормами Закону;
у разі визначення замовником частин предмета закупівлі (лотів) зазначається найменування кожної частини предмета закупівлі (лота) відповідно до пункту 37 частини першої статті 1 Закону

4.3

місце, кількість, обсяг поставки товарів (надання послуг, виконання робіт)

зазначається замовником

4.4

строк поставки товарів (надання послуг, виконання робіт)

зазначається замовником

5

Недискримінація учасників

вітчизняні та іноземні учасники всіх форм власності та організаційно-правових форм беруть участь у процедурах закупівель на рівних умовах

6

Інформація про валюту, у якій повинно бути розраховано та зазначено ціну тендерної пропозиції

валютою тендерної пропозиції є гривня;
у разі якщо учасником процедури закупівлі є нерезидент, замовник має право встановити, що такий учасник може зазначити ціну тендерної пропозиції у __________ (зазначається валюта);
при розкритті тендерних пропозицій ціна такої тендерної пропозиції перераховується у гривні за офіційним курсом до _________ (зазначається валюта), установленим Національним банком України на дату розкриття тендерних пропозицій

7

Інформація про мову (мови), якою (якими) повинно бути складено тендерні пропозиції

зазначається замовником

Порядок унесення змін та надання роз'яснень до тендерної документації

1

Процедура надання роз'яснень щодо тендерної документації

фізична/юридична особа має право не пізніше ніж за десять днів до закінчення строку подання тендерних пропозицій звернутися через електронну систему закупівель до замовника за роз'ясненнями щодо тендерної документації. Усі звернення за роз'ясненнями автоматично оприлюднюються в електронній системі закупівель без ідентифікації особи, яка звернулася до замовника. Замовник повинен протягом трьох робочих днів з дня їх оприлюднення надати роз'яснення на звернення та оприлюднити його на веб-порталі Уповноваженого органу відповідно до статті 10 Закону;
у разі несвоєчасного надання або ненадання замовником роз'яснень щодо змісту тендерної документації строк подання тендерних пропозицій автоматично продовжується електронною системою не менше як на сім днів

2

Унесення змін до тендерної документації

замовник має право з власної ініціативи чи за результатами звернень або на підставі рішення органу оскарження внести зміни до тендерної документації. У разі внесення змін до тендерної документації строк для подання тендерних пропозицій продовжується в електронній системі закупівель таким чином, щоб з моменту внесення змін до тендерної документації до закінчення строку подання тендерних пропозицій залишалося не менше ніж сім днів;
зміни, що вносяться замовником до тендерної документації, розміщуються та відображаються в електронній системі закупівель у вигляді нової редакції тендерної документації додатково до початкової редакції тендерної документації. Замовник разом із змінами до тендерної документації в окремому документі оприлюднює перелік змін, що вносяться. Положення тендерної документації, до яких уносяться зміни, відображаються у вигляді закреслених даних та повинні бути доступними для перегляду після внесення змін до тендерної документації;
зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону

Інструкція з підготовки тендерної пропозиції

1

Зміст і спосіб подання тендерної пропозиції на першому та другому етапі конкурентного діалогу

тендерні пропозиції на першому та другому етапі конкурентного діалогу подаються в електронному вигляді через електронну систему закупівель;
документ з тендерною пропозицією на першому етапі конкурентного діалогу подається в електронному вигляді шляхом заповнення електронних форм з окремими полями, у яких зазначається:
інформація про критерії оцінки;
інформація від учасника про його відповідність кваліфікаційним критеріям та вимогам, визначеним у статті 17 Закону і тендерній документації;
інформація про спосіб документального підтвердження відповідності учасників установленим критеріям та вимогам згідно із законодавством;
інформація щодо технічних, якісних та інших характеристик предмета закупівлі;
інформація про умови поставки;
інформація про час та місце, у якому будуть виконуватися роботи чи надаватися послуги;
інформація з описом рішення про закупівлю без зазначення ціни;
інформація з описом рішення про закупівлю для першого етапу конкурентного діалогу подається в тендерній пропозиції окремим файлом;
замовник може передбачити опис та приклади формальних (несуттєвих) помилок, допущення яких учасниками не призведе до відхилення їх пропозицій;
на другому етапі учасники повинні подати остаточні тендерні пропозиції із зазначенням ціни

2

Забезпечення тендерної пропозиції

у разі якщо замовник вимагає надання учасниками забезпечення тендерної пропозиції, у тендерній документації зазначається:
вид забезпечення тендерної пропозиції __________;
розмір забезпечення тендерної пропозиції: _____ (визначається замовником відповідно до частини першої статті 24 Закону);
строк дії забезпечення тендерної пропозиції: _____;
застереження щодо випадків, у разі якщо забезпечення тендерної пропозиції не повертається учаснику: _____;
у разі якщо тендерні пропозиції подаються стосовно частини предмета закупівлі (лота), розмір забезпечення тендерної пропозиції встановлюється замовником відповідно до очікуваної вартості предмета закупівлі щодо кожної його частини (лота)

3

Умови повернення чи неповернення забезпечення тендерної пропозиції

забезпечення тендерної пропозиції повертається учаснику протягом п'яти банківських днів з дня настання підстави для повернення забезпечення тендерної пропозиції в разі:
закінчення строку дії забезпечення тендерної пропозиції, зазначеного в тендерній документації;
укладення договору про закупівлю з учасником, який став переможцем тендеру;
відкликання тендерної пропозиції до закінчення строку її подання;
завершення процедури закупівлі в разі неукладення договору про закупівлю із жодним з учасників, які подали тендерні пропозиції;
забезпечення тендерної пропозиції не повертається в разі:
відкликання тендерної пропозиції учасником після закінчення строку її подання, але до того, як сплив строк, протягом якого тендерні пропозиції вважаються чинними;
непідписання учасником, який став переможцем процедури торгів, договору про закупівлю;
ненадання переможцем у строк, визначений в абзаці другому частини третьої статті 17 Закону, документів, що підтверджують відсутність підстав, передбачених статтею 17 Закону;
ненадання переможцем процедури торгів забезпечення виконання договору про закупівлю після отримання повідомлення про намір укласти договір, якщо надання такого забезпечення передбачено тендерною документацією

4

Строк, протягом якого тендерні пропозиції є дійсними

тендерні пропозиції вважаються дійсними протягом __ днів (зазначається замовником, але не менше ніж 90 днів з дати розкриття тендерних пропозицій). До закінчення цього строку замовник має право вимагати від учасників продовження строку дії тендерних пропозицій;
учасник має право:
відхилити таку вимогу, не втрачаючи при цьому наданого ним забезпечення тендерної пропозиції;
погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним тендерної пропозиції та наданого забезпечення тендерної пропозиції

5

Кваліфікаційні критерії до учасників та вимоги, установлені статтею 17 Закону

на першому етапі конкурентного діалогу замовник установлює один або декілька кваліфікаційних критеріїв відповідно до статті 16 Закону;
замовник зазначає вимоги, установлені статтею 17 Закону, та інформацію про спосіб підтвердження відповідності учасників установленим вимогам згідно із законодавством

6

Інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

на першому етапі конкурентного діалогу учасники процедури закупівлі повинні надати пропозиції щодо технічних, якісних та інших характеристик;
після завершення діалогу замовник уносить зміни до тендерної документації щодо технічних вимог та вимог до якості предмета закупівлі чи визначає нові характеристики предмета закупівлі згідно із Законом та запрошує всіх учасників, які брали участь у діалозі, узяти участь у другому етапі;
на другому етапі учасники повинні надати остаточні тендерні пропозиції із зазначенням ціни;
замовником зазначаються вимоги до предмета закупівлі згідно з частиною другою статті 22 Закону

7

Інформація про субпідрядника (у випадку закупівлі робіт)

на першому етапі конкурентного діалогу в разі закупівлі робіт учасник зазначає в тендерній пропозиції повне найменування та місцезнаходження щодо кожного суб'єкта господарювання, якого учасник планує залучати як субпідрядника до виконання робіт у обсязі не менше ніж 20 відсотків від вартості договору про закупівлю

8

Унесення змін або відкликання тендерної пропозиції учасником

учасник має право внести зміни або відкликати свою тендерну пропозицію до закінчення строку її подання без втрати свого забезпечення тендерної пропозиції. Такі зміни або заява про відкликання тендерної пропозиції враховуються в разі, якщо вони отримані електронною системою закупівель до закінчення строку подання тендерних пропозицій

Подання та розкриття тендерної пропозиції

1

Кінцевий строк подання тендерної пропозиції на першому і другому етапі конкурентного діалогу


1.1

кінцевий строк подання тендерної пропозиції на першому етапі конкурентного діалогу

зазначається замовником;
строк подання тендерних пропозицій для участі на першому етапі конкурентного діалогу не повинен бути меншим, ніж тридцять днів з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурентного діалогу на веб-порталі Уповноваженого органу відповідно до статті 10 Закону;
отримана тендерна пропозиція автоматично вноситься до реєстру;
електронна система закупівель автоматично формує та надсилає повідомлення учаснику про отримання його пропозиції із зазначенням дати та часу;
тендерні пропозиції, отримані електронною системою закупівель після закінчення строку їх подання, не приймаються та автоматично повертаються учасникам, які їх подали

1.2

кінцевий строк подання тендерної пропозиції на другому етапі конкурентного діалогу

зазначається замовником;
строк подання тендерних пропозицій на другому етапі конкурентного діалогу становить не менше п'ятнадцяти днів з дня отримання запрошення взяти участь на другому етапі. Розгляд та оцінка тендерних пропозицій учасників на другому етапі здійснюються відповідно до статті 28 Закону

2

Дата та час розкриття тендерної пропозиції

дата і час розкриття тендерних пропозицій на першому та другому етапі визначаються електронною системою закупівель автоматично та зазначаються в оголошенні про проведення процедури конкурентного діалогу

Оцінка тендерної пропозиції

1

Перелік критеріїв та методика оцінки тендерної пропозиції із зазначенням питомої ваги критерію

на другому етапі конкурентного діалогу замовником визначаються критерії та методика оцінки відповідно до частини першої статті 28 Закону;
опис методики оцінки за критерієм "ціна" повинен містити інформацію про врахування/неврахування податку на додану вартість;
замовник має право після отримання попередніх тендерних пропозицій внести зміни до критеріїв оцінки тендерних пропозицій чи запропонувати нові на другий етап торгів згідно із Законом. Інформація про зміну умов тендерної документації розмішується та відображається в електронній системі закупівель у вигляді нової редакції тендерної документації додатково до початкової редакції. Замовник разом із змінами до тендерної документації в окремому документі оприлюднює перелік змін, що вносяться;
оцінка тендерних пропозицій проводиться електронною системою закупівель автоматично на основі критеріїв і методики оцінки, зазначених замовником у тендерній документації та шляхом застосування електронного аукціону;
у разі якщо для визначення найбільш економічно вигідної тендерної пропозиції крім ціни застосовуються інші критерії оцінки, у тендерній документації визначається їх вартісний еквівалент або питома вага цих критеріїв у загальній оцінці тендерних пропозицій. Питома вага цінового критерію не може бути нижчою ніж 70 відсотків;
тендерна пропозиція, подана учасником, оцінюється замовником за приведеною ціною, яка розраховується автоматично системою електронних закупівель на момент подання пропозиції учасником за математичною формулою
PP = P/(1 + (F1 + F2 + ... + Fn)/PV), де:
PP - приведена ціна;
P - ціна;
F1 ... Fn - питома вага інших критеріїв оцінки, запропонованих учасником;
PV - питома вага критерію "ціна"

2

Інша інформація

замовник у тендерній документації може зазначити іншу інформацію відповідно до вимог законодавства, яку вважає за необхідне включити

3

Відхилення тендерних пропозицій

тендерна пропозиція відхиляється замовником у разі якщо:
учасник:
- не відповідає кваліфікаційним критеріям, установленим статтею 16 Закону;
- не надав забезпечення тендерної пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалося замовником;
переможець:
- відмовився від підписання договору про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації або укладення договору про закупівлю;
- не надав документи, що підтверджують відсутність підстав, передбачених статтею 17 Закону;
- наявні підстави, зазначені у статті 17 і частині сьомій статті 28 Закону;
- тендерна пропозиція не відповідає умовам тендерної документації;
інформація про відхилення тендерної пропозиції протягом одного дня з дня прийняття рішення оприлюднюється в електронній системі закупівель та автоматично надсилається учаснику/переможцю, тендерна пропозиція якого відхилена через електронну систему закупівель

Результати торгів та укладання договору про закупівлю

1

Відміна замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися

замовник відміняє торги в разі:
відсутності подальшої потреби в закупівлі товарів, робіт і послуг;
неможливості усунення порушень, що виникли через виявлені порушення законодавства з питань публічних закупівель;
порушення порядку оприлюднення оголошення про проведення процедури закупівлі та повідомлення про намір укласти договір, передбачених Законом;
подання для участі в них менше двох тендерних пропозицій, а в разі здійснення закупівлі за рамковими угодами з кількома учасниками - менше трьох пропозицій;
допущення до оцінки менше двох тендерних пропозицій, а в разі здійснення закупівлі за рамковими угодами з кількома учасниками - менше трьох пропозицій;
відхилення всіх тендерних пропозицій згідно з Законом;
про відміну процедури закупівлі за такими підставами має бути чітко визначено в тендерній документації;
торги може бути відмінено частково (за лотом);
замовник має право визнати торги такими, що не відбулися, у разі:
якщо ціна найбільш економічно вигідної тендерної пропозиції перевищує суму, передбачену замовником на фінансування закупівлі;
якщо здійснення закупівлі стало неможливим унаслідок непереборної сили;
скорочення видатків на здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг;
замовник має право визнати торги такими, що не відбулися частково (за лотом);
повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що не відбулися, оприлюднюється в електронній системі закупівель замовником протягом одного дня з дня прийняття замовником відповідного рішення та автоматично надсилається усім учасникам електронною системою закупівель

2

Строк укладання договору

замовник укладає договір про закупівлю з учасником, якого визнано переможцем торгів, протягом строку дії його пропозиції не пізніше ніж через двадцять днів з дня прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації та пропозиції учасника-переможця;
з метою забезпечення права на оскарження рішень замовника договір про закупівлю не може бути укладено раніше ніж через десять днів з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про намір укласти договір про закупівлю

3

Проект договору про закупівлю

проект договору складається замовником з урахуванням особливостей предмету закупівлі;
разом з тендерною документацією замовником в окремому файлі подається проект договору про закупівлю з обов'язковим зазначенням змін його умов

4

Істотні умови, що обов'язково включаються до договору про закупівлю

зазначається замовником відповідно до вимог статей 36 і 37 Закону

5

Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю

у разі відмови переможця торгів від підписання договору про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації замовник відхиляє тендерну пропозицію цього учасника та визначає переможця серед тих учасників, строк дії тендерної пропозиції яких ще не минув

6

Забезпечення виконання договору про закупівлю

замовник має право вимагати від учасника-переможця внесення ним не пізніше дати укладення договору про закупівлю забезпечення виконання такого договору, якщо внесення такого забезпечення передбачено тендерною документацією;
розмір забезпечення виконання договору про закупівлю не може перевищувати 5 відсотків вартості договору;
замовник повертає забезпечення виконання договору про закупівлю після виконання учасником-переможцем договору, у разі визнання судом результатів процедури закупівлі або договору про закупівлю недійсними та у випадках, передбачених статтею 37 Закону, а також згідно з умовами, зазначеними в договорі, але не пізніше ніж протягом п'яти банківських днів з дня настання зазначених обставин

Директор департаменту
регулювання
державних закупівель


О.Є. Стародубцев

Можливо, вас також зацікавить:
ПОКАЗАТИ БІЛЬШЕ РОЗ'ЯСНЕНЬ
Онлайн курси Prozorro
Хочете працювати в системі Prozorro, але ще не вирішили, з чого почати? Швидко дізнатись про публічні закупівлі допоможуть безкоштовні інтерактивні онлайн курси інфобоксу.
Підпишіться на розсилку від Прозорро
Ми прагнемо доставляти лише ті повідомлення, які ви хочете отримувати. Якщо вас цікавлять новини та повідомлення про щось нове на інфобоксі, залиште вашу адресу електроної пошти тут.