Наказ Мінекономрозвитку № 2017 "Про примірні навчальні програми з питань організації та здійснення публічних закупівель"

Мінекономіки 13.12.2016
наказ МЕРТУ
версія
для друку
Наказ МЕРТУ № 2017 від 02.12.2016

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

02.12.2016 № 2017

Про примірні навчальні програми з питань організації та здійснення публічних закупівель

Відповідно до пункту 14 частини першої статті 8 Закону України "Про публічні закупівлі" НАКАЗУЮ:

1. Рекомендувати суб'єктам господарювання, на основі яких проводиться навчання спеціалістів з питань організації та здійснення публічних закупівель, під час розроблення навчальних програм керуватися примірними навчальними програмами згідно з додатками 1 і 2.

2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Перший
віце-прем'єр-міністр України -
Міністр


С.І. КубівДодаток 1
до наказу Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України
02.12.2016 № 2017

ПРИМІРНА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА 
для навчання спеціалістів з питань організації та здійснення публічних закупівель

Мета і завдання навчання

Мета: забезпечення належного рівня знань спеціалістів, відповідальних за організацію та проведення публічних закупівель (далі - закупівлі), достатнього для кваліфікованого здійснення процедур закупівель відповідно до вимог законодавства.

Завдання: надання слухачам необхідних теоретичних знань щодо організації та здійснення закупівель, порядку проведення процедур закупівель, вмінь та навичок з питань здійснення процедур закупівель.

Очікувані результати: використання слухачами в роботі знань та вмінь щодо застосовування законодавства під час здійснення закупівель.

Форма вихідного контролю: іспит.

Програма навчання

1. Інваріантна частина

Тема 1. Державна політика у сфері закупівель. Функціонування системи закупівель в Україні. Нормативно-правова база щодо закупівель в Україні.

Питання, що розглядаються:

історія розвитку системи закупівель в контексті соціальних, економічних та політичних процесів в Україні;

засади побудови та функціонування системи закупівель;

основні принципи здійснення закупівель;

стан нормативно-правової бази у сфері закупівель;

міжнародні зобов'язання України у сфері закупівель.

Тема 2. Особливості здійснення закупівель товарів, робіт і послуг, вартість яких є меншою за вартість, що встановлена Законом України "Про закупівлі" (далі - Закон), та закупівель товарів, робіт і послуг, що встановлюються окремими законами.

Питання, що розглядаються:

умови та порядок здійснення закупівель товарів, робіт і послуг, вартість яких є меншою за вартість, що встановлена Законом;

виключення з-під дії Закону та спеціальні правила для особливих сфер діяльності.

Тема 3. Державне регулювання та контроль у сфері закупівель Питання, що розглядаються:

основні функції та права органів, які здійснюють контроль та регулювання у сфері закупівель;

зміст та порядок проведення моніторингу закупівель та практика його проведення;

роль громадянського суспільства у сфері здійснення закупівель;

дотримання замовниками законодавства у сфері закупівель та відповідальність за його порушення.

Тема 4. Організація закупівель. Тендерний комітет, уповноважена особа та централізована закупівельна організація

Питання, що розглядаються:

способи організації закупівельної діяльності замовником;

порядок утворення та головні функції тендерного комітету, а також права, обов'язки і відповідальність голови, секретаря та інших членів тендерного комітету;

порядок визначення уповноваженої особи (осіб), а також її права, обов'язки та відповідальність;

примірне положення про тендерний комітет або уповноважену особу (осіб);

особливості взаємодії тендерного комітету (комітетів) та уповноваженої особи (осіб);

особливості створення та діяльності централізованої закупівельної організації.

Тема 5. Планування закупівель. Порядок визначення предмета закупівлі, затверджений Уповноваженим органом у сфері закупівель.

Питання, що розглядаються:

вимоги бюджетного законодавства стосовно прийняття бюджетних зобов'язань та здійснення платежів із бюджету;

планування закупівель як передумова здійснення процедур закупівель (форма річного плану закупівель, додаток до річного плану та вимоги щодо їх заповнення та оприлюднення);

визначення потреб замовника, специфікацій, кваліфікаційних вимог до учасників та вивчення ринку щодо предмета закупівлі;

порядок визначення предмета закупівлі;

порядок оприлюднення інформації.

Тема 6. Загальний огляд електронної системи закупівель. Процедури закупівлі. Закупівля за рамковими угодами.

Питання, що розглядаються:

правила та принципи роботи електронної системи закупівель; види процедур закупівель та їх загальна характеристика; особливості здійснення закупівель за рамковими угодами; способи ідентифікації особи, яка підписує електронний документ.

Тема 7. Тендерна документація Питання, що розглядаються:

порядок підготовки та затвердження тендерної документації; вимоги до складу тендерної документації та її оприлюднення; надання роз'яснень та внесення змін до тендерної документації; примірна тендерна документація;

типові помилки/порушення під час підготовки тендерної документації; кваліфікаційні критерії та підстави для відхилення пропозиції учасника у процедурі закупівлі;

причини відміни закупівлі;

надання забезпечення тендерної пропозиції торгів та умови його повернення чи неповернення;

технічні специфікації до предмета закупівлі;

критерії оцінки.

Тема 8. Відкриті торги як основна процедура закупівлі Питання, що розглядаються:

застосування процедури відкритих торгів: умови, строки та етапи; інформування щодо проведення процедури відкритих торгів; проведення електронного аукціону та розкриття тендерних пропозицій; розгляд та оцінка тендерних пропозицій; відхилення тендерних пропозицій;

прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю; відміна замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися.

Тема 9. Процедура відкритих торгів з публікацією англійською мовою Питання, що розглядаються:

застосування процедури відкритих торгів з публікацією англійською мовою: умови, строки та етапи;

інформування щодо проведення процедури відкритих торгів з публікацією англійською мовою;

особливості проведення етапу розгляду та оцінки тендерних пропозицій;

проведення електронного аукціону та прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю.

Тема 10. Порядок організації та проведення процедури закупівлі "конкурентний діалог"

Питання, що розглядаються:

умови застосування конкурентного діалогу;

порядок проведення конкурентного діалогу.

Тема 11. Порядок організації та проведення переговорної процедури закупівлі

Питання, що розглядаються:

умови застосування переговорної процедури закупівлі; порядок проведення переговорної процедури закупівлі.

Тема 12. Договір про закупівлю

Питання, що розглядаються:

основні вимоги до договору про закупівлю;

умови та порядок внесення змін до договору про закупівлю;

забезпечення виконання договору про закупівлю;

підстави та умови недійсності договору про закупівлю.

Тема 13. Оскарження процедур закупівель Питання, що розглядаються: повноваження органу оскарження;

порядок оскарження процедур закупівель суб'єктом оскарження в органі оскарження;

права і обов'язки сторін під час оскарження процедур закупівель в органі оскарження;

правові наслідки прийняття рішення органом оскарження.

Тема 14. Відповідальність у сфері закупівель

Питання, що розглядаються:

поняття та види юридичної відповідальності;

аналіз типових порушень під час здійснення закупівель;

порядок притягнення до відповідальності осіб за порушення законодавства у сфері закупівель.

2. Варіативна частина

Тематика варіативної частини навчальної програми обирається суб'єктом господарювання, на базі якого проводиться підготовка спеціалістів з питань організації та здійснення закупівель, відповідно до складу груп слухачів, актуальності питань з організації та здійснення закупівель та може передбачати як лекційні, так і практичні заняття.

3. Іспит

Іспит проводиться шляхом тестування.

Навчально-тематичний план

Навчально-тематичний план складається у формі таблиці та містить назви тем, кількість годин лекційних і практичних занять та занять із самопідготовки, вид проведення перевірки одержаних знань: іспит.

Загальну тривалість курсу навчання рекомендується встановлювати не менше ніж 16 академічних годин.

Практичні заняття рекомендується встановлювати не менше ніж 10% загальної тривалості курсу навчання.

Варіативну частину рекомендується встановлювати не більше ніж 20 % загальної тривалості курсу навчання.

Інформація про склад викладачів

Інформація про склад викладачів, які будуть забезпечувати навчальний процес згідно з навчально-тематичним планом, надається у формі таблиці, що містить назву теми, форму занять та відомості про викладача.

Для проведення курсів навчання спеціалістів з питань організації та здійснення закупівель рекомендується залучати осіб, які мають досвід роботи у сфері закупівель не менше трьох років.

Тестові завдання

Тестові завдання для перевірки знань слухачів та Інструкція з проведення іспиту щодо перевірки знань за результатами проходження курсу навчання розробляються та затверджуються суб'єктом господарювання, на основі якого проводиться навчання спеціалістів з питань організації та здійснення закупівель.

Перелік рекомендованої літератури

Конституція України, Закон України "Про публічні закупівлі", законодавчі та нормативно-правові акти, посібники, роз'яснення органів влади тощо, що використовуються у сфері закупівель.

Директор департаменту
регулювання державних
закупівель


О. Стародубцев


Додаток 2
до наказу Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України
02.12.2016 № 2017

ПРИМІРНА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА 
для навчання спеціалістів з питань участі у публічних закупівлях

I. Мета і завдання навчання

Мета: забезпечення належного рівня знань спеціалістів з питань участі в публічних закупівлях (далі - закупівлі), достатнього для кваліфікованого здійснення процедур закупівель відповідно до вимог законодавства.

Завдання: надання слухачам необхідних теоретичних знань щодо порядку проведення процедур закупівель, набуття слухачами вмінь та навичок, необхідних для участі у процедурах закупівель.

Очікувані результати: використання слухачами в роботі знань та вмінь щодо застосовування законодавства під час здійснення закупівель.

Форма вихідного контролю: іспит.

II. Програма навчання

1. Інваріантна частина

Тема 1. Державна політика у сфері закупівель. Система функціонування публічних закупівель в Україні. Нормативно-правова база щодо публічних закупівель в Україні.

Питання, що розглядаються:

засади побудови та функціонування системи закупівель; основні принципи здійснення закупівель; стан нормативно-правової бази у сфері закупівель; міжнародні зобов'язання України у сфері закупівель.

Тема 2. Особливості здійснення закупівель товарів, робіт і послуг, вартість яких є меншою за вартість, що встановлена Законом України "Про закупівлі" (далі - Закон) та закупівель товарів, робіт і послуг, що встановлюються окремими законами

Питання, що розглядаються:

умови та порядок здійснення закупівель товарів, робіт і послуг, вартість яких є меншою за вартість, що встановлена Законом;

виключення з-під дії Закону та спеціальні правила для особливих сфер діяльності.

Тема 3. Державне регулювання та контроль у сфері закупівель Питання, що розглядаються:

основні функції та права органів, які здійснюють контроль та регулювання у сфері закупівель;

зміст та порядок здійснення моніторингу закупівель та практика його проведення;

роль громадянського суспільства у сфері здійснення закупівель; дотримання учасниками законодавства у сфері закупівель та відповідальність за його порушення;

Тема 4. Процедури закупівлі. Закупівля за рамковими угодами. Централізована закупівельна організація. Загальний огляд електронної системи закупівель

Питання, що розглядаються:

види процедур закупівель та їх загальна характеристика; особливості здійснення закупівлі за рамковими угодами; централізована закупівельна організація як професійний закупівельний орган;

правила та принцип роботи електронної системи закупівель;

надання замовником роз'яснень щодо тендерної документації та внесення змін до неї;

електронний цифровий підпис як спосіб ідентифікації особи, яка підписує електронний документ.

Тема 5. Основні вимоги до тендерної пропозиції та порядок її подання. Технічні специфікації. Забезпечення тендерної пропозиції та виконання договору про закупівлю

Питання, що розглядаються:

зміст тендерної пропозиції;

порядок та строки подання тендерної пропозиції; відповідність учасника вимогам статей 16 та 17 Закону; порядок розгляду та оцінка тендерних пропозицій;

infobox.prozorro.org - додатковий інформаційний ресурс (технічні специфікації);

основні вимоги до забезпечення тендерної пропозиції (розмір, строк дії, вид та випадки його неповернення);

забезпечення виконання договору про закупівлю.

Тема 6. Електронний аукціон. Визначення переможця торгів та укладення договору. Відхилення тендерної пропозиції та відміна замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися

Питання, що розглядаються:

порядок проведення електронного аукціону;

визначення переможця та отримання рішення замовника про намір укласти договір;

основні вимоги до договору про закупівлю; умови та порядок внесення змін до договору про закупівлю; підстави та умови недійсності договору про закупівлю; підстави відхилення тендерної пропозиції;

випадки відміни торгів чи визнання їх такими, що не відбулися.

Тема 7. Оскарження процедур закупівлі. Відповідальність у сфері публічних закупівель

Питання, що розглядаються:

порядок оскарження процедур закупівлі суб'єктом оскарження в органі оскарження;

права та обов'язки учасника під час оскарження процедури закупівлі в органі оскарження;

правові наслідки прийняття рішення органом оскарження;

аналіз типових порушень під час здійснення закупівель;

порядок притягнення до відповідальності осіб за порушення законодавства у сфері закупівель.

Тема 8. Закупівлі за правилами Угоди Світової організації торгівлі про державні закупівлі (Agreement on Government Procurement, GPA) та відкриття ринку закупівель ЄС згідно з Угодою про асоціацію між Україною та ЄС

основні засади здійснення закупівель за правилами GPA; концепція моделі роботи офісу GPA;

закупівлі в ЄС та відкриття цього ринку згідно з Угодою про асоціацію між Україною та ЄС.

2. Варіативна частина

Тематика варіативної частини навчальної програми обирається суб'єктом господарювання, на базі якого проводиться підготовка спеціалістів з питань участі у закупівлях, з урахуванням складу груп слухачів, актуальності питань щодо здійснення закупівель та може передбачати як лекційні, так і практичні заняття.

3. Іспит

Іспит проводиться шляхом тестування.

Навчально-тематичний план

Навчально-тематичний план складається у формі таблиці та містить назви тем, кількість годин лекційних і практичних занять та самопідготовки, вид проведення перевірки отриманих знань: іспит.

Загальну тривалість курсу навчання рекомендується встановлювати не менше ніж 8 академічних годин.

Практичні заняття рекомендується встановлювати не менше ніж 10% загальної тривалості курсу навчання.

Варіативну частина рекомендується встановлювати не більше ніж 20 % загальної тривалості курсу навчання.

Інформація про склад викладачів

Інформація про склад викладачів, які будуть забезпечувати навчальний процес згідно з навчально-тематичним планом, надається у формі таблиці, що містить назву теми, форму занять, відомості про викладача.

Для проведення курсів навчання спеціалістів з питань участі в закупівлях рекомендується залучати осіб, які мають досвід роботи у сфері закупівель не менше трьох років.

Тестові завдання

Тестові завдання щодо перевірки знань слухачів та інструкція з проведення іспиту щодо перевірки знань за результатами проходження курсу навчання розробляються та затверджуються суб'єктом господарювання, на базі якого проводиться навчання спеціалістів з питань участі у закупівлях.

Перелік рекомендованої літератури

Конституція України, Закон України "Про публічні закупівлі", законодавчі та нормативно-правові акти, посібники, роз'яснення органів влади тощо, які використовуються у сфері закупівель.

Директор департаменту
регулювання державних
закупівель


О. Стародубцев

ПОКАЗАТИ БІЛЬШЕ РОЗ'ЯСНЕНЬ
Онлайн курси Prozorro
Хочете працювати в системі Prozorro, але ще не вирішили, з чого почати? Швидко дізнатись про публічні закупівлі допоможуть безкоштовні інтерактивні онлайн курси інфобоксу.
Підпишіться на розсилку від Прозорро
Ми прагнемо доставляти лише ті повідомлення, які ви хочете отримувати. Якщо вас цікавлять новини та повідомлення про щось нове на інфобоксі, залиште вашу адресу електроної пошти тут.