10.04.2020 ДП "Прозорро"

Як застосовувати заходи захисту довкілля при закупівлі товарів, робіт та послуг

Особливості застосовування засобів захисту довкілля в закупівлях

Методичні рекомендації щодо визначення необхідності та застосування заходів із захисту довкілля до предмета закупівлі (при здійсненні закупівель товарів, робіт і послуг для забезпечення потреб держави та територіальної громади)

Що таке заходи із захисту довкілля

1. Ці Методичні рекомендації розроблені з метою забезпечення визначення необхідності застосування заходів із захисту довкілля до різних предметів закупівлі відповідно до положень статті 22 Закону України «Про публічні закупівлі» (далі –  Закон).

2. Ці Методичні рекомендації мають інформаційний, рекомендаційний, роз'яснювальний характер.

3. У цих Методичних рекомендаціях терміни вживаються у значеннях, наведених у Законі, та у таких значеннях:

Заходи із захисту довкілля –  заходи, спрямовані на:

- зниження та попередження впливу предмету закупівлі на стан довкілля протягом життєвого циклу;

- забезпечення раціонального використання природних ресурсів;

- пом'якшення негативного впливу на зміни клімату та адаптацію до зміни клімату;

- захист об’єктів довкілля та біорізноманіття;

- відновлення природного середовища.

Екологічне маркування – сертифікат або будь-який документ, що підтверджує відповідність екологічних характеристик предмету закупівлі певним вимогам за схемою оцінювання згідно національних або міжнародних, стандартів.

Приклади знаків екологічного маркування що належать екологічним сертифікаційним системам які мають міжнародне визнання і найбільш поширені на українському ринку наведені у Додатку 1.

Згідно стандартів серії ДСТУ ISO 14020 «Екологічні марковання та декларації», за принципами та методами застосування, екологічне маркування поділяється на три типи:

тип І –визначає конкурентну перевагу продукції, товару, послуги щодо впливів на стан довкілля та здоров’я людини протягом життєвого циклу.Цей тип маркування передбачає встановлення на кожну категорію продукції критеріїв для оцінювання її екологічних переваг і є більш надійним,тому що право на його застосування надається третьою стороною (органом з оцінки відповідності) за результатами оцінювання (сертифікації). Визначення та підтвердження переваг об’єкта маркування щодо його впливів на стан довкілля і здоров’я людини здійснюється за схемою сертифікації згідно з ДСТУ ISO 14024:2002 Екологічні марковання та декларації. Екологічне маркування типу 1. Принципи та методи (ISO14024:1999, IDT). Сертифікована продукція за схемою згідно ДСТУ ISO14024 позначається стандартним екологічним маркуванням.

тип ІІ – позначення певної екологічної характеристики продукції, пов’язаної з впливами на довкілля, яка може бути корисною для експлуатації, обслуговування,ремонту чи утилізації. Маркування ІІ типу належить до само декларацій, тобто заяв, що не потребують додаткового незалежного оцінювання(сертифікації). Підтвердними документами можуть бути протоколи вимірювань, досліджень, випробувань, технічна або технологічна документація тощо.

До маркування ІІ типу відносяться фрази (заяви):

- придатний для компостування;

- здатний до розкладання;

- розбірна конструкція;

- продукція із збільшеним терміном придатності; 

- рекуперована (відновлена)енергія;                      

- придатний для повторного переробляння;

- вміст повторно перероблених матеріалів;

- повторно перероблений матеріал;                        

- рекуперований (відновлений)матеріал;               

- зменшене енергоспоживання;                               

- зменшене використання ресурсів;                        

- зменшене водоспоживання;                                  

- придатний для повторного використання;           

- придатний для повторного наповнювання;          

- маловідходний.

Тлумачення, методи обґрунтування маркувань ІІ типу, їх застосування та застереження щодо введення в оману споживача викладені в ДСТУ ISO14021:2016 Екологічні марковання та декларації. Само декларації ІІ типу (Екологічне маркування типу II) (ISO 14021:2016, IDT)

тип ІІІ  –  екологічні продуктові декларації, що містять інформацію у вигляді кількісних показників екологічних впливів(енергоємності, споживання водних та інших ресурсів, викидів забруднюючих речовин і парникових газів, забруднення стічних вод,обсягів утворюваних відходів). Показники обчислюються за результатами досліджень життєвого циклу і приводяться по відношенню до обраної одиниці продукту. Декларація є документом що містить підтверджені дані за показниками екологічних впливів. Вона розробляється на кожен вид продукції окремо та затверджується компетентною третьою стороною(органом з оцінки відповідності) згідно вимог ДСТУ ISO 14025:2008 Екологічні марковання та декларації. Екологічні декларації типу ІІІ. Принципи та процедури (ISO 14025:2006, IDT)

Екологічні стандарти – стандарти які визначають поняття і терміни у сфері захисту довкілля, методи контролю за станом об’єктів довкілля, вимоги щодо запобігання забрудненню довкілля, систем екологічного управління, екологічного марковання та декларацій, інші питання, пов'язані із захистом довкілля та використанням природних ресурсів;

Екологічна характеристика – характеристика предмету закупівлі,що пов'язана з його впливами на стан довкілля та здоров’я людини;

«Зелений офіс»  – стандарт, що встановлює обов’язкові та додаткові критерії, за якими оцінюється екологічна результативність організації по схемі згідно ДСТУ ISO 14024.

Критерії стосуються таких аспектів управління як:

- енергоефективність;

- раціональне використання водних ресурсів;

- раціональне використання матеріальних ресурсів;

- забезпечення ефективних закупівель із врахуванням заходів із захисту довкілля та методу оцінювання вартості життєвого циклу предмету закупівлі;

- обмеження вмісту небезпечних для довкілля та здоров’я людини речовину матеріалах і засобах, що використовуються для забезпечення функціонування;

- зменшення обсягів утворення та ефективне управління відходами.

Впливи на стан довкілля – будь-яка зміна у довкіллі, несприятлива чи сприятлива, яку цілком або частково спричинено діяльністю організації або продукцією;
Пакування – спожиткові упаковка, тара. 

Які є заходи із захисту довкілля

4. Необхідність застосування заходів із захисту довкілля визначається в залежності від предмету закупівель і можуть передбачати:

  •   дотримання постачальником тендерних процедур вимог природоохоронного законодавства;
  • наявність на виробничих потужностях постачальника тендерних процедур функціонуючої системи екологічного керування згідно ДСТУ ISO 14001:2015 (ISO 14001:2015, IDT) Системи екологічного управління. Вимоги та настанови щодо застосовування;
  • досягнення в процесі експлуатації (споживання, використання, будівництва чи реконструкції) предмету закупівлі встановлених показників впливів на довкілля;
  • відповідність хімічних речовин та їх сумішей встановленим показникам впливів на довкілля за класом і категорію небезпеки згідно системи ООН по класифікації та маркуванню хімічних речовин і сумішей (СГС, англ. GHS)
  • наявність у предмета закупівлі певних екологічних характеристик згідно ДСТУ ISO 14021;
  • відповідність предмета закупівлі вимогам екологічних стандартів та критеріїв оцінювання життєвого циклу згідно ДСТУ ISO 14024;
  • досягнення показників екологічної результативності згідно вимог стандарту «Зелений офіс» .

Підходи до визначення заходів із захисту довкілля

5. При визначені необхідності застосування заходів із захисту довкілля замовник повинен:

- оцінити прямі впливи на довкілля предмета закупівлі та ідентифікувати найбільш значні;

- проаналізувати які заходи можуть вплинути на зменшення таких впливів,керуючись законодавством, вимогами міжнародних або національних стандартів, нормами та правилами, стандартними екологічними характеристиками і маркуванням, показниками за результатами досліджень найкращих доступних технологій.

6. Встановлюючи заходи з охорони довкілля необхідно забезпечити, щоб такі заходи:

1) стосувалися безпосередньо предмета закупівель;

2) були чітко визначені;

3) були об'єктивними, вимірними та піддавалися перевірці.

У разі, якщо застосовується посилання на стандарт або екологічне маркування, таке посилання завжди має супроводжуватися словами «або еквівалент».

7. Розглядаючи бажані заходи із захисту довкілля необхідно провести аналіз можливості ринку щодо їх виконання не порушуючи конкурентних умов.

8. Для забезпечення ефективної закупівлі необхідно визначити економічну доцільність необхідності застосування заходів із захисту довкілля.

При цьому в методиці оцінювання за критерієм «ціна» варто враховувати повну вартість життєвого циклу предмету закупівлі.

Вартість життєвого циклу може охоплювати частини або всі витрати протягом життєвого циклу предмету закупівлі, зокрема:

1) витрати, понесені замовником або іншими користувачами, такими як:

- витрати, пов'язані з придбанням;

- витрати при використанні (наприклад, споживання енергії, розхід засобу чи ресурсу  тощо);

- витрати на технічне обслуговування;

- витрати в кінці життєвого циклу, такі як витрати із збору та утилізації.

2) витрати, віднесені до зовнішніх екологічних аспектів, пов'язаних з предметом закупівлі  протягом життєвого циклу, за умови, що їхня грошова вартість може бути визначена і підтверджена (наприклад забруднення атмосферного повітря, стічних вод, викиди парникових газів,утилізація відходів).

9. Необхідні заході із захисту довкілля повинні забезпечити дотримання природоохоронного законодавства та забезпечити зменшення вагомих впливів на довкілля. Бажані заходи із захисту довкілля можуть бути віднесені до переліку додаткових критеріїв із зазначенням їх питомої ваги у методиці оцінювання пропозиції. Заходи слід визначати без деталізації технічних умов або посилання на торгові марки.

10. У разі, якщо встановлюються особливі вимоги до складників,технології виробництва та продукції необхідно обґрунтувати доцільність таких вимог, посилаючись на стратегічні цілі та акти права у сфері державної екологічної політики або у сфері розвитку певної галузі економіки.

11. У разі, якщо закуповується сільськогосподарська, фермерська продукція, продукція рибальства заходи із захисту довкілля можуть передбачати відповідність предмету закупівлі вимогам правил виробництва та обігу органічної продукції та сировини згідно Закону України «Про виробництво та обіг органічної сільськогосподарської продукції та сировини».

12. У разі, якщо закуповується продукція лісівництва, заходи із захисту довкілля можуть передбачати відповідність предмету закупівлі вимогам стандартів та правил що становлять нормативну базу лісової опікунської ради (Forest StewardshipCouncil, FSC);

13. У разі, якщо закуповуються меблі, продукція з деревини,паперова, друкована та супутня продукція заходи із захисту довкілля можуть передбачати відповідність предмету закупівлі вимогам:

1) екологічних характеристик товару та його пакування згідно ДСТУ ISO14021:

- придатний для повторного переробляння;

- відсоток вмісту перероблених матеріалів (наприклад, відходи виробництва виробів з деревини, макулатури);

2) екологічних стандартів та критеріїв оцінювання життєвого циклу згідно ДСТУ ISO 14024;

3) стандартів та правил що становлять нормативну базу FSC.

14. У разі, якщо закуповується паливо, електроенергія та інші джерела енергії заходи із захисту довкілля можуть передбачати відповідність предмету закупівлі вимогам до альтернативних джерел палива чи енергії.

15. У разі, якщо закуповується офісна та комп’ютерна техніка,устаткування, приладдя чи комплектуючі заходи із захисту довкілля можуть передбачати відповідність предмету закупівлі вимогам:

1) найвищих класів енергоспоживання;

2) екологічних характеристик товару та його пакування згідно ДСТУ ISO14021:

- розбірна конструкція;                                            

- продукція із збільшеним терміном придатності; 

- зменшене енергоспоживання;                               

- зменшене використання ресурсів;                        

- зменшене водоспоживання;                                  

- придатний для повторного використання;          

- придатний для повторного наповнювання;

- придатний для переробки тощо.

3) екологічних стандартів та критеріїв оцінювання життєвого циклу згідно ДСТУ ISO 14024.

16. У разі, якщо закуповується хімічна продукція, вироби пластмасові, пластикові чи гумові, спортивні товари, іграшки, мийні засоби та засоби для чищення заходи із захисту довкілля можуть передбачати відповідність предмету закупівлі вимогам:

1) екологічних характеристик товару та його пакування згідно ДСТУ ISO14021:

- здатний до біологічного розкладання;

- придатний для повторного використання;           

- придатний для повторного наповнювання;

- відсоток повторно переробленого матеріалу тощо.

2) екологічних стандартів та критеріїв оцінювання життєвого циклу згідно ДСТУ ISO 14024.

Також, заходи із захисту довкілля можуть передбачати встановлення обмежень у складі продукції на вміст хімічних речовин і сумішей що мають значний вплив на стан довкілля та здоров’я людини за класами і категоріями небезпеки згідно СГС.

17. У разі, якщо закуповуються текстильні вироби, одяг,взуття, сумки та аксесуари заходи із захисту довкілля можуть передбачати відповідність предмету закупівлі вимогам:
  •   стандартів міжнародної системи тестування та сертифікації виробів з текстильних матеріалів Oeko Tex – 100, Oeko Tex – 200 або
  • екологічних стандартів та критеріїв оцінювання життєвого циклу згідно ДСТУ ISO 14024;
  • екологічних характеристик товару та його пакування згідно ДСТУ ISO 14021:

         - придатний для переробки;

         - відсоток повторно переробленого матеріалу тощо.

18. У разі, якщо закуповуються автотранспортні засоби,сільськогосподарська техніка та інші спецзасоби, транспортні послуги заходи із захисту довкілля можуть передбачати відповідність предмету закупівлі вимогам стандартів що спрямовані на зменшення забруднення атмосферного повітря та викиді парникових газів на стадії експлуатації(застосування) предмету закупівлі.

19. У разі, якщо закуповуються конструкції та конструкційні матеріали, будматеріали, вироби для оздоблення будівель заходи із захисту довкілля можуть передбачати відповідність предмету закупівлі вимогам:

1) визначеного класу енергоефективності;

2) екологічних стандартів та критеріїв оцінювання життєвого циклу згідно ДСТУ ISO 14024;

3) екологічних характеристик товару та його пакування згідно ДСТУ ISO14021:

- розбірна конструкція;                                            

- придатний для повторного використання;

- придатний для переробки;

- відсоток повторно переробленого матеріалу тощо.

Також, заходи із захисту довкілля можуть передбачати обмеження впливів на довкілля предмету закупівель за показниками що визначені згідно ISO21930:2007  Sustainability in building construction –Environmental declaration of building – Products (Сталий розвиток будівництва – Екологічна декларація про будівництво – Продукція).

20. У разі, якщо закуповуються послуги з проектування об’єктів будівництва та реконструкції заходи із захисту довкілля можуть передбачати відповідність предмету закупівлі вимогам критеріїв встановлених згідно:

- ISO 15392:2008 Sustainability in building construction – Generalprinciples (Стале будівництво – Основні принципи);

- ISO 21929-1:2011 Sustainability in building construction –Sustainability indicators – Part 1: Framework for the development ofindicators and a core set of indicators for buildings (Сталебудівництво – Індикатори сталості – Частина 1: Межі для розробки показників та основний набір показників для будівель).

Заходи із захисту довкілля також можуть бути встановлені згідно вимог стандартів LEED , BREEAM, інших стандартів з оцінювання екологічних характеристик будівель і споруд або критеріїв оцінювання життєвого циклу об’єктів будівництва згідно ДСТУ ISO14024.

21. У разі, якщо закуповуються будівельні роботи заходи із захисту довкілля можуть передбачати встановлення вимог до системи керування екологічними аспектами на будівельному майданчику згідно ДСТУ ISO 14001 та дотримання вимог природоохоронного законодавства.

До будматеріалів та виробів для оздоблення обґрунтованим є встановлення вимог щодо відповідності їх екологічних характеристик вимогам критеріїв оцінювання життєвого циклу згідно ДСТУ ISO 14024.

22. У разі, якщо закуповуються послуги харчування,готельні та ресторанні послуги, послуги у сфері відпочинку, послуги роздрібної торгівлі, послуги з прибирання заходи із захисту довкілля можуть передбачати відповідність предмету закупівлі вимогам критеріїв встановлених згідно ДСТУ ISO 14024.

У якості альтернативи, замовник може встановити вимоги до:

- системи керування екологічними аспектами на об’єкті надання послуги згідно ДСТУ ISO 14001;

- позначення продуктів що застосовується для надання послуг екологічним маркуванням;

- дозування мийних засобів та засобів для чищення;

- техніки безпеки;

- утилізації пакування та спожиткової тари тощо.

23. У разі, якщо закуповуються послуги у сфері консультування, ділові послуги, послуги у сфері НДККР та інші послуги заходи із захисту довкілля можуть передбачати відповідність предмету закупівлі вимогам критеріїв стандарту «Зелений офіс».

24. У разі, якщо закуповуються послуги у сфері поводження зі стічними водами, сміттям та охорони довкілля заходи із захисту довкілля можуть передбачати відповідність предмету закупівлі вимогам найкращих доступних технологій що забезпечують ефективне управління ресурсами та зменшують впливи на довкілля.
25. Перелік заходів із захисту довкілля зазначених у пп. 11 – 25 не є вичерпним.

Підтвердження відповідності

26. У технічних специфікаціях окрім заходів із захисту довкілля повинні бути зазначені види підтвердної документації, яка буде розглядатися для підтвердження тієї чи іншої вимоги.

27. Дотримання природоохоронного законодавства може бути:

1) задеклароване з посиланням на визначену екологічну політику,затверджений план заходів спрямованих на її виконання та проект плану заходів із захисту довкілля відносно предмету закупівлі із додаванням копій зазначених документів (наприклад, будівництва на конкретному будівельному майданчику) або

2) підтверджено копією висновку за результатами екологічного аудиту згідно Закону України «Про екологічний аудит» або

3) підтверджено копією акту за результатами перевірки дотримання природоохоронного законодавства органами державного нагляду (контролю)або

4) підтверджено копіями дозвільних документів згідно вимог законодавства України.

28. Наявність функціонуючої системи екологічного керування постачальника у закупівлях під час виробництва предмету закупівель згідно ДСТУ ISO14001:2015 (ISO 14001:2015, IDT) Системи екологічного управління.Вимоги та настанови щодо застосовування може бути:

1) задеклароване з посиланням на визначену екологічну політику,затверджений план заходів спрямованих на її виконання із додаванням копій зазначених документів або

2) підтверджено копією сертифікату про відповідність системи керування вимогам ДСТУ ISO 14001:2015 (ISO 14001:2015, IDT)*

* У якості підтвердного документу повинні розглядатись сертифікати видані акредитованими органами з сертифікації (органами з оцінки відповідності) систем менеджменту згідно ДСТУ EN ISO/IEC 17021-1:2017 Оцінка відповідності. Вимоги до органів, які здійснюють аудит і сертифікацію систем управління. Частина 1. Вимоги (EN ISO/IEC 17021-1:2015, IDT; ISO/IEC 17021-1:2015, IDT). Перелік акредитованих органів сертифікації  (органів з оцінки відповідності) в Україні наведений в реєстрі Національного агентства з акредитації на https://naau.org.ua/reyestr-akreditovanix-oov/

У разі посилання на ДСТУ ISO 14001 слід визначити перелік екологічних аспектів, які необхідно враховувати, зокрема тих, що пов’язані безпосередньо з предметом закупівлі.

29. Показники впливів на довкілля предмету закупівлі в процесі експлуатації (споживання, використання, будівництва чи реконструкції) можуть бути підтверджені:

1) копіями протоколів вимірювань, випробувань чи досліджень, проведених атестованими чи акредитованими лабораторіями** 

** У якості підтвердних документів повинні розглядатись документи видані атестованими або акредитованими лабораторіями ДСТУ ISO/IEC 17025:2017 Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій (ISO/IEC 17025:2017, IDT). Перелік акредитованих в Україні лабораторій наведений  в реєстрі Національного агентства з акредитації на https://naau.org.ua/reyestr-akreditovanix-oov/ 2) копіями висновків за результатами досліджень проведених спеціалізованими науковими чи  науково-дослідними закладами або виданих компетентними установами та(або)
3) копіями технічної документації (у разі, якщо вона містить такі показники що підтверджені за результатами вимірювань, випробувань чи досліджень) та(або)
4) копією протоколу оцінювання життєвого циклу за схемою сертифікації  згідно ДСТУ ISO 14024 *** (у разі, якщо предмет закупівлі оцінювався за встановленими показниками).
*** У якості підтвердного документу повинен розглядатись протокол виданий акредитованим органом з сертифікації (органом з оцінки відповідності) продукції, процесів та послуг згідно ДСТУ EN ISO/IEC 17065:2014 Оцінка відповідності. Вимоги до органів з сертифікації продукції, процесів та послуг (EN ISO/IEC 17065:2012, IDT). Перелік акредитованих органів сертифікації  (органів з оцінки відповідності) в Україні наведений в реєстрі Національного агентства з акредитації на https://naau.org.ua/reyestr-akreditovanix-oov/ 5) копією екологічної продуктової декларації (Environmental Product Declaration, EPD) що оформлена згідно вимог ДСТУ ISO 14025.30. Клас і категорія небезпеки хімічної речовини чи суміші щодо впливів на стан довкілля та здоров’я людини можуть бути підтверджені:

1) розрахунковим методом згідно стандартизованих СГС методів або

2) копією паспорту безпеки або

3) копією протоколу оцінювання життєвого циклу за схемою сертифікації  згідно ДСТУ ISO 14024.

31. Екологічні характеристики предмету закупівлі можуть бути підтверджені:

1) копіями протоколів вимірювань, випробувань чи досліджень, проведених атестованими чи акредитованими лабораторіями та(або)

2) копіями висновків за результатами досліджень проведених спеціалізованими науковими та науково-дослідними закладами та(або)

3) копіями технічної документації.

Методи обґрунтування до підтвердження визначені ДСТУ ISO 14021.

32. При застосуванні багатокритеріального підходу, екологічні характеристики та переваги предмету закупівель можуть бути підтверджені:

1) копією сертифікату що підтверджує екологічне маркування яке належить акредитованій або визнаній на міжнародному рівні програмі , перелік таких екологічних маркувань наведений у Додатку 1 або

2) в інший спосіб, наприклад зазначений у пп. 29, у разі, якщо надана підтвердна документація є вичерпною для підтвердження встановлених вимог.

33. Досягнення показників екологічної результативності згідно вимог стандарту «Зелений офіс» може бути підтверджено:

1) копією сертифікату відповідності за схемою сертифікації згідно ДСТУ ISO 14024 (Перелік таких екологічних маркувань наведений у Додатку 1) або

2) в інший спосіб, у разі, якщо надана підтвердна документація є вичерпною для підтвердження встановлених вимог.

34. Перелік документів необхідних для підтвердження відповідності зазначених у пп. 27 – 33 не є вичерпним.

Додаток 1
до Методичних рекомендацій

 

Приклади знаків екологічного маркування
що належать екологічним сертифікаційним системам які мають міжнародне визнання і найбільш поширені на українському ринку

 

Знак маркування, його назва та організація, яка надає право на його застосування

Категорії продукції, які позначаються знаком маркування

Схема сертифікації та посилання на сайт що містить реєстр сертифікованої продукції

Географічний розподіл

Програми екологічного маркування І типу ( згідно ISO 14024)Знак «The Blue Angel»

(Блакитний Янгол)

Федеральне агентство Німеччини з навколишнього середовища
Будматеріали та вироби для оздоблення будівель, продукти хімічної промисловості, електроніка та електротехніка, автотранспорт, та ін.
І тип

(згідно з ISO 14024)

www.blauer-engel.de/en

 
Національний

(Німеччина)Знак «Ecolabel EU»

ЄврокомісіяКосметичні та мийні засоби, паперові та текстильні вироби,

послуги тимчасового розміщення (готелі, кемпінги та заклади оздоровлення й відпочинку), та ін.

 І тип

(згідно з ISO 14024)

Схема затверджена Регламентом Європейського Парламенту та Ради ЄС № 66/2010 від 25 листопада 2009 року щодо знаку екологічного маркування ЄС

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/Регіональний (ЄС)Знак «The Nordic Swan»

(Північний Лебідь)

Ради Міністрів з навколишнього середовища скандинавських країнПродукції хімічної промисловості (мийні засоби, лакофарбові матеріали, клеї і т. ін.), паперові вироби, текстиль, будматеріали та вироби з лісоматеріалів, косметичні засоби, побутова техніка, готелі, ресторани, магазини, публічні заходи, та ін.І тип

 (згідно з ISO 14024)

www.nordic-ecolabel.org/

 Регіональний (Скандинавські країни)


Знак «Green Seal», США
Мийні засоби, косметичні засоби, лакофарбові матеріали, будматеріали та вироби для оздоблення, паперові вироби, освітлювальні вироби, готелі, ресторани, транспорт та ін.
І тип (згідно з ISO 14024)

www.greenseal.org
Національний (США)Знак «Зелений журавлик» * , Україна

Центр екологічної сертифікації та маркування


* Напис СОУ ОЕМ 004 є змінним залежно від категорії продукції та означає номер екологічних критеріїв Програми, на відповідність яким проводилося оцінювання. Напис UA.08.002.341 є змінним та означає реєстраційний номер екологічного сертифікату.

 

Мийні засоби, косметичні засоби, лакофарбові матеріали, будматеріали та вироби для оздоблення, продукти харчової промисловості, готельні та ресторанні послуги, еклектичне устаткування, об’єкти будівництва та ін.

І тип (згідно з ISO 14024)

www.ecolabel.org.ua

Національний

(Україна)

Повний перелік визнаних на міжнародному рівні програм екологічного маркування І типу (згідно ISO 14024) включаючи відповідні знаки маркування наведено на www.gen.gr.jp/product.html

 

Інші програми екологічного маркування


Знак  «ENERGY STAR®»

(Енергетична зірка)

Агентство з охорони навколишнього середовища США (EPA)

Обладнання та устаткування

Будівлі та споруди

(оцінювання енергоефективності)

Стандарти програми ENERGY STAR

https://www.energystar.gov

 

Національний

(США)


Знак «FSC»

Лісова опікунська рада

Сировина та продукція з лісоматеріалів

Стандарти та правила Forest Stewardship Council, FSC

www.fsc.org

 

Міжнародний


Програма підтримки схем лісової сертифікації.

Міжнародна асоціація, що об’єднує 30 національних систем лісової сертифікації

Сировина та продукція з лісоматеріалів

 

Стандарти та правила Program for the Endorsement of Forest Certification; PEFC

www.pefc.org

Міжнародний


 

Знак «Oeko-Tex Standard»

Текстиль

OEKO-TEX®

www.oeko-tex.com/ru

 


Міжнародний


зелені закупівлі, тендерна документація, планування,

Коментарі

Наталія 2020-08-26 10:34:41
Чи дійсні вимоги щодо застосування у ВТ заходів із захисту довкілля у зв'язку із введенням в дію Нового ЗУ Про публічні закупівлі (19.04.20)?
Светлана 2021-07-07 10:17:58
Наталія, звертаю Вашу увагу на те, що положеннями статті 23 визначно що замовник може застосовувати вимоги до ЕКОЛОГІЧНИХ характеристик предмету закупівлі. І це є більш коректне формулювання. У разі встановлення екологічних чи інших характеристик товару, роботи чи послуги замовник повинен в тендерній документації зазначити, які маркування, протоколи випробувань або сертифікати можуть підтвердити відповідність предмета закупівлі таким характеристикам. Такій підхід забезппечує чітки умови і вимоги до підтвердження відповідності. У якості прикладу рекомендую ознайомитись с такою новою публікацією по темі: https://infobox.prozorro.org/articles/ekologichne-markuvannya-i-tipu-ta-publichni-zakupivli Але хочу зазначити що більшість викладений матеріал в цієї публікації є теж актуальний щодо застосування вимог до екологічних характеристик. До цього ж звертаю увагу, що стаття 29 Закону передбачає застосування вимог до «заходів із захисту довкілля», у разі застосування нецінових критеріїв або методу оцінки вартості життєвого циклу. Отже рекомендовані критерії можуть бути використані замовником у якості вимог і при застосуванні цих підходів.