Щодо розрахунку очікуваної вартості предмета закупівлі

МЕРТУ 30.08.2019
версія
для друку
Інфолист МЕРТУ № 3301-04/34980-06 від 20.08.2019

Органи державної влади, органи місцевого

самоврядування, установи, організації,

підприємства та інші суб'єкти

сфери публічних закупівель

Одним із принципів здійснення публічних закупівель, визначених Законом України "Про публічні закупівлі". є максимальна економія і ефективність. Запорукою ефективного та успішного проведення процедур закупівель є їх оптимальне планування. Важливий етап планування закупівель - визначення очікуваної вартості предмета закупівлі. Так, заниження очікуваної вартості закупівлі може призводити до відсутності інтересу до закупівлі з боку учасників ринку і, як наслідок, неуспішності такої закупівлі. Встановлення ж очікуваної вартості завищеного розміру може нівелювати принцип максимальної економії.

Разом з тим на даний час нормативно не врегульовано питання визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, у зв'язку з чим у замовників часто виникають питання щодо шляхів та методів оптимального визначення вартості закупівлі на етапі її планування.

З метою удосконалення системи публічних закупівель та забезпечення виконання міжнародних зобов'язань України у цій сфері шляхом гармонізації основних положень Закону України "Про публічні закупівлі" до відповідних положень Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про публічні закупівлі" та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення публічних закупівель", який на даний час знаходиться на погодженні в Державній регуляторній службі України. Серед іншого, Законопроектом передбачено затвердження Уповноваженим органом примірної методики розрахунку очікуваної вартості предмета закупівлі.

На даний час Мінекономрозвитку проведено підготовчу роботу щодо опрацювання підходів до визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, в ході якої було узагальнено практику окремих замовників щодо цього питання, а також досвід державної установи "Професійні закупівлі", набутий під час її роботи в рамках пілотного проекту у якості централізованої закупівельної організації.

Крім того, значну увагу приділено вивченню європейських практик. Зокрема, Мінекономрозвитку опрацьовано звіт Проекту технічної допомоги ЄС "Підтримка впровадження Стратегії реформування публічних закупівель/ Дорожньої карти для гармонізації законодавства в Україні" (далі - Проект ЄС) "Найкращі практики ЄС щодо ринкових консультацій"; питання визначення очікуваної вартості предмета закупівлі в країнах ЄС було також обговорено на семінарі за участю представників Мінекономрозвитку, організованому програмою ЄС-ОЕСР.

За результатами цієї роботи Мінекономрозвитку напрацьовано проект примірної методики розрахунку очікуваної вартості предмета закупівлі (далі - Проект методики) (додаток 1).

Оскільки оптимальне визначення очікуваної вартості закупівлі є передумовою ефективного планування, успішного проведення процедур закупівель та досягнення максимальної економії, зазначений Проект методики може використовуватись замовниками на власний розсуд як основа для підготовки та затвердження власних методик розрахунку очікуваної вартості предмета закупівлі.

Крім того, Мінекономрозвитку просить надавати зауваження та пропозиції для опрацювання та врахування під час роботи над примірною методикою розрахунку очікуваної вартості предмета закупівлі, яка буде затверджена після прийняття змін до Закону України "Про публічні закупівлі".

Водночас повідомляємо, що ознайомитись зі звітом Проекту ЄС "Найкращі практики ЄС щодо ринкових консультацій" з описом суті і значення ринкових перед-тендерних консультацій та кращих практик ЄС, а також

рекомендацій для використання цього інструменту в Україні, можна за посиланням https://bitly.su/gHNYK7G.

Одночасно зазначаємо, що листи Міністерства не встановлюють норм права, носять виключно рекомендаційний та інформативний характер.

Додаток на 10 арк.

Директор департаменту

регулювання публічних закупівель 

Міністерства економічного розвитку і торгівлі України                                                      Лілія ЛАХТІОНОВА

Проект примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі

І. Загальні положення

1. Ця примірна методика встановлює порядок визначення замовником очікуваної вартості предмета закупівлі товарів, робіт та послуг, закупівля яких здійснюється відповідно до положень Закону України “Про публічні закупівлі” (далі – Закон).

2. В цій примірній методиці наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

Аналогічні товари – товари, які, не будучи ідентичними, мають подібні характеристики і складаються зі схожих компонентів, що дозволяє їм виконувати одні і ті ж функції та (або) бути технічно взаємозамінними. При визначенні аналогічності товарів враховуються їх якість та репутація виробника на ринку.

Єдині умови – приведені до порівняльного вигляду умови поставки, оплати, забезпечення виконання контракту, в т.ч. обсяг поставки, супутні послуги, податки та мита, строки поставки товарів, знижки, інші умови, що можуть вплинути на ціну.

Закупівельні ціни минулих періодів – ціни на товари власних проведених процедур, або укладених угод (договорів, додаткових угод, рахунків-фактур тощо) інших організаторів закупівель, як вже виконаних, так і діючих.

Ідентичні товари – товари, що мають однакові характерні для них основні ознаки, в т.ч. функціональні, технічні та якісні, а також експлуатаційні та фізичні характеристики. Незначні відмінності у зовнішньому вигляді товарів, які не мають суттєвого значення, можуть не враховуватися.

Курсова різниця – різниця, яка є наслідком перерахунку однакової кількості одиниць іноземної валюти в національну валюту України при різних валютних курсах в різний момент часу.

Очікувана вартість – розрахункова вартість предмета закупівлі на конкретних умовах поставки із зазначенням інформації про включення/невключення до очікуваної вартості податку на додану вартість (ПДВ) та інших податків і зборів.

Очікуванаціна за одиницю –розрахункова ціна одиниці товару із зазначенням інформації про включення/невключеннядо очікуваної ціни податку на додану вартість (ПДВ), інших податків і зборів, атакож доставки товару до замовника.

Постачальник – будь-яка фізична особа,фізична особа-підприємець або юридична особа, що постачає товар/надає послугизамовнику згідно з договором.

Підрядник - будь-яка фізична особа, фізичнаособа-підприємець або юридична особа, що виконує роботи замовнику згідно здоговором.

Ринкова ціна – ціна, яка встановлюєтьсябезпосередньо на реальному ринку під впливом співвідношення попиту іпропозиції, або ціна конкретних угод, які відбулись на вільному ринку підвпливом виключно ринкових факторів.

Ринковіконсультації– метод дослідження ринку, спрямований на отримання інформації щодо актуальнихцін, постачальників/підрядників та рівня конкуренції, можливих варіантівтоварів, робіт та послуг з урахуванням нових технічних рішень та інновацій.

Ціновийдіапазон –сукупність всіх цін в інтервалі від найменшої до найбільшої на товар абопослугу, яка склалась на ринку і яку покупець готовий заплатити.

Запитцінових пропозицій –документ, лист-звернення замовника до учасників ринку з проханням надати своїкомерційні пропозиції на зазначений товар або послугу.

Всі інші терміни та визначення використовуються у значеннях,що наведені в Законі.

ІІ. Етапи визначення очікуваноївартості закупівлі

1. Визначення потреби в товарах,роботах, послугах

Визначення потреби в товарах, роботах, послугах(номенклатура, кількісні та якісні показники тощо) здійснюється на підставіаналізу фактичного використання товарів, робіт та послуг для забезпеченнядіяльності замовника у минулих періодах та з урахуванням запланованих поточнихзавдань замовника.

2. Формування опису предмета закупівлі із зазначенням технічнихі якісних характеристик

До формування опису предмета закупівлі рекомендуєтьсязалучати відповідних фахівців замовника, які відповідають за подальшевикористання товарів/робіт/послуг, що будуть закуплені, а у разі відсутностітаких фахівців – залучати експертів на договірних засадах.

3. Аналіз ринку

На цьому етапі доцільно використовувати як загальнодоступнуінформацію щодо цін та асортименту товарів, робіт і послуг, яка міститься увідкритих джерелах (у т. ч. на сайтах виробників та/або постачальниківвідповідної продукції, спеціалізованих торгівельних майданчиках, в електроннихкаталогах, рекламі, прайс-листах, в електронній системі закупівель “ProZorro“та на аналогічних торгівельних електронних майданчиках, дані спеціалізованихінформаційно-аналітичних видань, офіційних статистичних видань, в т.ч.іноземних, тощо) так і інформацію, отриману шляхом проведення ринкових консультацій.Використання такого інструменту, як ринкові консультації, дозволяє визначитиструктуру ринку, ступінь конкуренції та можливі варіанти предмету закупівлі зурахуванням інновацій та нових технічних рішень.

Під час проведення ринкових консультацій замовники можутьнаправляти учасникам ринку повідомлення (анкети, запити, запрошення дообговорення тощо) з описом  необхідних табажаних вимог до предмета закупівлі, в яких, крім іншого, слід зазначати, щонадсилання таких повідомлень (анкет, запитів, запрошень) не тягне за собоювиникнення зобов’язань з боку замовника щодо надання переваг учасникам ринку,що брали участь в ринкових консультаціях. Зацікавлені учасники ринку надсилаютьсвої пропозиції із зазначенням можливих варіантів, замовники опрацьовують тааналізують отримані пропозиції. За потреби замовники можуть організовуватизустрічі з зацікавленими постачальниками/підрядниками для консультацій таобговорення. Отримана замовниками під час ринкових консультацій інформаціядозволить визначити оптимальні вимоги до предмета закупівлі з урахуваннямактуальних пропозицій ринку та визначити обґрунтовану очікувану вартість.

Водночас замовникам слід пам’ятати про неупереджене та рівнеставлення до учасників закупівлі незалежно від їх участі в ринкових консультаціях,що передували такій закупівлі, дотримання принципів недискримінації тапрозорості. Крім того, інформація про проведення ринкових консультацій має бутивідкрита для якомога ширшого кола учасників ринку. Це дозволить підвищитиконкурентність закупівлі та запобігти можливим звинуваченням у наданні перевагпевним учасникам.

 

4. Визначення вимог до умов поставки і оплати

Вимоги до умов поставки і оплати слід встановлювати зурахуванням  періоду запланованоговикористання товарів та послуг, виконання робіт протягом року, а також зурахуванням фінансових можливостей замовника.

5. Визначення очікуваної вартості кожного окремого предметазакупівлі

Спосіб розрахунку очікуваної вартості предмета закупівлізалежить від виду предмета закупівлі, його розповсюдженості на ринку,  порядку формування цін на нього.

ІІІ. Порядок визначення очікуваної вартості предметазакупівлі

1. Розрахунок очікуваної вартості товарів/послуг методомпорівняння ринкових цін

Метод порівняння ринкових цін – це метод визначенняочікуваної вартості на підставі даних ринку, а саме загальнодоступної відкритоїцінової інформації та інформації з отриманих цінових пропозицій та прайс-листівна момент вивчення ринку.

Порядок отримання цінової інформації щодо товарів та послуг:

1) здійснити пошук, збір та аналіз загальнодоступної ціновоїінформації, до якої відноситься в тому числі:

- інформація про ціни товарів та послуг, що міститься вмережі Інтернет у відкритому доступі, в т.ч. на сайтах виробників та/абопостачальників відповідної продукції, спеціалізованих торгівельних майданчиках,в електронних каталогах, рекламі, прайс-листах, в електронній системізакупівель “ProZorro” та на аналогічних торгівельних електронних майданчиках;

- довідкові ціни на товари та послуги, що публікуються вспеціалізованих виданнях, які випускаються в друкованій та електронній форміабо розміщуються в мережі Інтернет (у разі їх наявності);

- біржові котирування світових, регіональних, місцевих тапрофільних бірж (в разі біржового товару);

- дані спеціалізованих інформаційно-аналітичних видань;

- дані офіційних статистичних видань, в т.ч. іноземних.

Під час збору інформації слід враховувати, що умовизапланованих закупівель (обсяги закупівлі, умови оплати та поставки тощо) маютьбути співставні з умовами закупівель, інформація про які міститься у відкритихджерелах та може бути використана для розрахунку очікуваної вартості. Крімтого, слід враховувати інші можливі чинники, що впливають на цінутоварів/послуг, як, наприклад, сезонні коливання цін на певні предметизакупівлі.

2) направити не менше 3-х письмових запитів ціновихпропозицій (електронною поштою) виробникам, офіційним представникам та дилерам,постачальникам конкретного товару, надавачам послуг.

Запити цінових пропозицій першочергово направляти виробникамтоварів та лідерам ринку.

Запити цінових пропозицій повинні містити інформацію щодоповної характеристики предмета закупівлі (марка, креслення, розмір, ДСТУ, ГОСТ,технічні умови, тип, сорт, категорія, артикул, ємність, густина, тип упаковки(тара), а також рік випуску для техніки та обладнання), необхідної кількості,графік поставок, умов постачання, умов оплати та систему надання знижок,гарантійний термін тощо. Зазначати, що збір інформації не тягне за собою ніякихзобов’язань замовника. Якість товару/послуг повинна відповідати діючимнормативним документам та документам на виготовлення.

Для розрахунку очікуваної вартості методом порівнянняринкових цін необхідно:

1) привести всі ціни, отримані з вищезазначених джерелінформації, до єдиних умов, в т.ч. валюти, умов поставки, умов оплати тощо.

2) з масиву цінових даних (повинно бути щонайменше 3 ціни)виключити за необхідності ціни, які суттєво (на 30% і більше) відрізняються вменшу/більшу сторону від найближчої наступної/попередньої ціни). В разі, якщопісля виключення таких цін залишилось менше 3 цінових пропозицій, слідвикористовувати метод розрахунку очікуваної вартості на підставі закупівельнихцін попередніх закупівель.

3) визначити очікувану ціну за одиницю, яксередньоарифметичне значення масиву отриманих даних.

Цод = (Ц1 + … + Цк)/К

де:
Цод – очікувана ціна за одиницю;
Ц1, Цк – ціни,отримані з відкритих джерелінформації, приведені до єдиних умов;
К – кількість цін, отриманих з відкритих джерел інформації.

4) очікувану вартість предмету закупівлі визначити, якдобуток очікуваної ціни за одиницю  накількість товару/послуг за такою формулою:

ОВмрц = Цод × V

де:
ОВмрц – очікувана вартість за методом ринкових цін;
Цод – очікувана ціна за одиницю товару/послуг;
V – кількість (обсяг) товару/послуг, що закуповується.

2. Розрахунок очікуваної вартості товарів/послуг  на підставі закупівельних цін попередніхзакупівель

У разі обмеженої конкуренції на ринку певного товару чипослуг та неможливості отримання достатньої кількості інформації щодоактуальних ринкових цін доцільно застосовувати метод розрахунку очікуваної вартості на підставі закупівельних цінминулих закупівель.

Як основа для встановленняочікуваної вартості можуть використовуватись як ціни  власних попередніх закупівель (укладенихдоговорів) замовника на закупівлю ідентичного/аналогічного товару/послуг, так і ціни відповіднихзакупівель минулих періодів, інформація про які міститься в електронній системізакупівель “Prozorro“, з урахуванням індексу інфляції, змін курсів іноземнихвалют, якщо в наявності є валютна складова в ціні товару/послуг, та приведенідо єдиних умов. Як інформаційні джерела використовуються: для індексу інфляціїсайт Державної служби статистики України http://www.ukrstat.gov.ua/, для курсів іноземних валют – сайтНаціонального банку України https://www.bank.gov.ua/.

Закупівельні ціни попередніх закупівельприводяться до поточного рівня цін шляхом застосування коефіцієнта індексації,розрахованого за допомогою калькулятора індексації на сайті Державної служби статистики України http://www.ukrstat.gov.ua/. Базисним місяцем, який застосовуєтьсядля розрахунку коефіцієнта індексації, є місяць, наступний за місяцем укладанняугоди у минулому періоді; коефіцієнт розраховується відносно місяця, що передуємісяцю, у якому здійснюється розрахунок очікуваної вартості.

Слід розрахувати коефіцієнти індексації по кожному із джерелцінової інформації, для розрахунку очікуваної вартості в подальших розрахункахвикористовувати мінімальний.

 Очікувана вартість напідставі закупівельних цін попередніх закупівель  визначається за такою формулою:

ОВі=V х Цм.п. хki

ОВі – очікувана вартістьна підставі закупівельних цін минулих періодів

V – обсяг товарів/послуг, щозакуповується

Цм.п. – ціна минулогоперіоду

Ki  - коефіцієнт індексації

Цей метод може бути використаний для розрахунку очікуваноївартості закупівлі товарів українського походження.

Для розрахунку очікуваної вартості закупівлі товарів/послугіноземного походження ціни закупівель минулих періодів коригуються зурахуванням зміни курсу валют.

Визначається зміна офіційного курсу гривні у відсотках до іноземноївалюти країни виробника товару або надавача послуги з дати укладання договору(додаткової угоди) до дати розрахунку очікуваної вартості закупівліаналогічного/ідентичного товару чи послуги.

Для розрахунків використовується інформація про офіційнийкурс валют, яка розміщена на сайті Національного Банку України https://www.bank.gov.ua/.

Очікувана вартістьзакупівлі товарів/послуг іноземного походження визначається із застосуваннямкоефіцієнта, який розраховується за такою формулою:

k к.р.= ,

де

k к.р  - коефіцієнт курсової різниці;

kрозрах–офіційний курс валют на дату розрахунку очікуваної вартості;

kоз –офіційний курс валют на дату укладання договору останньої закупівлі.

Очікувана вартістьзакупівлі товарів/послуг іноземного походження вираховується за формулою:

ОВк  = V × Цоз × k к.р. + Дн,

де

ОВк –очікувана вартість закупівлі з урахуванням коефіцієнту курсової різниці;

V – обсяг товарів/послуг, щозакуповується;

Цоз – цінаостанньої закупівлі;

k к.р  - коефіцієнт курсової різниці;

Дн –додаткова націнка на товар/послуги (оплата мита, податків тощо за наявностітаких додаткових витрат).

3. Розрахунок очікуваної вартостітоварів/послуг, щодо яких проводиться державне регулювання цін і тарифів

Очікувана вартість закупівлітоварів/послуг, щодо яких проводиться державне регулювання цін і тарифів(постанови, накази, інші нормативні правові акти органів державної влади,уповноважених на здійснення державного регулювання цін у відповідній сфері),визначається як добуток необхідного обсягу товарів/послуг та затвердженоївідповідним нормативно-правовим актом ціни (тарифу).

4. Розрахунок очікуваної вартості робіт

Визначення вартості проектних тапроектно-вишукувальних робіт проводиться з урахуванням видів та обсягів робіт,що планується закупити, відповідно до ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 “Правила визначеннявартості проектно-вишукувальних робіт та експертизи проектної документації набудівництво“.

Очікувана вартість закупівлі робіт збудівництва, капітального ремонту та реконструкції визначається з урахуваннямПравил визначення вартості будівництва ДСТУ Б Д.1.1-1:2013, затвердженихнаказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва тажитлово-комунального господарства України від 05.07.2013 № 293, а такожВідомчих будівельних норм ВБН Г.1-218-182:2006 “Класифікація робіт з ремонтівавтомобільних доріг загального користування”, затверджених рішенням колегіїДержавної служби автомобільних доріг України від 10.04.2006 № 16 відповідно дорозробленої та затвердженої проектно-кошторисної документації.

Можливо, вас також зацікавить:
Щодо визначення предмета закупівлі
22.11.2016
Інфолист МЕРТУ № 3302-06/37708-07 від 22.11.2016 року
Щодо порядку визначення предмета закупівлі
07.02.2017
Інфолист МЕРТУ № 3302-06/3816-06 від 07.02.2017 року
ПОКАЗАТИ БІЛЬШЕ РОЗ'ЯСНЕНЬ
Онлайн курси Prozorro
Хочете працювати в системі Prozorro, але ще не вирішили, з чого почати? Швидко дізнатись про публічні закупівлі допоможуть безкоштовні інтерактивні онлайн курси інфобоксу.
Підпишіться на розсилку від Прозорро
Ми прагнемо доставляти лише ті повідомлення, які ви хочете отримувати. Якщо вас цікавлять новини та повідомлення про щось нове на інфобоксі, залиште вашу адресу електроної пошти тут.
Не змогли знайти потрібну інформацію?
Ми допоможемо!
Дякуємо, ми зв'яжемося з вами
найближчим часом